Polityka jakości

 

Zarząd Spółki GASTROMED Sp. z o.o. mając na względzie dobro pacjenta, zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych w sposób profesjonalny, z zastosowaniem najnowszych technologii medycznych i według najlepszych umiejętności personelu.

Celem Spółki jest dążenie do udzielania świadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, standardami medycznymi  i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Powyższe cele nadrzędne będą realizowane, w szczególności poprzez:

 • profesjonalną organizację  pracy, która umożliwi właściwe zarządzanie Spółką na każdym poziomie jej działalności leczniczej i biznesowej,
 • poszanowanie godności pacjenta, wzajemny szacunek i partnerstwo w kontaktach z nim,
 • wdrażanie nowych technologii medycznych w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów,
 • podnoszenie poziomu satysfakcji pacjentów i personelu, a także dbałość o ich satysfakcję, doskonalenie  działań  organizacyjnych i technicznych dla poprawy oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy, wpływających na bezpieczeństwo pacjentów i personelu,
 • prowadzenie i doskonalenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami wynikającymi z norm poszczególnych systemów zarządzania,
 • podnoszenie  kwalifikacji  personelu,  wspieranie  wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości , bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i osiąganie poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne, obniżanie ilości odpadów oraz racjonalne gospodarowanie zużywanymi surowcami,
 • rozwijanie odpowiedniej kultury i świadomości proekologicznej wśród personelu i pacjentów, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i informacji,
 • zapewnienie  bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością informacji,
 • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem,
 • doskonalenie realizowanych procesów gospodarczych w celu spełnienia obowiązujących wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa informacji

Realizacja Polityki Jakości odbywa się poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bhp i bezpieczeństwa informacji, zgodnego z  wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 / PN-EN ISO 14001:2005 / PN-N 18001:2004 / PN –ISO/IEC 27001:2014. Zarząd Spółki zaświadcza, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana we wszystkich obszarach organizacji.

Lublin dnia 07.03.2015 r.

Prezes Spółki

Wit Cezary Danilkiewicz

 

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-113635376-1″></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-113635376-1’);
</script>

Polub nas, rekomenduj, udostępniaj znajomym