Polityka jakości

Kierownictwo ZOZ Gastromed mając na względzie dobro Pacjenta, zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych w sposób profesjonalny, z zastosowaniem najnowszych technologii medycznych i według najlepszych umiejętności personelu.

Celem ZOZ Gastromed jest dążenie do udzielania świadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, standardami medycznymi i oczekiwaniami Pacjentów, zapewniając im, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Powyższe cele nadrzędne będą realizowane, w szczególności poprzez:

 • profesjonalną organizację  pracy, która umożliwi właściwe zarządzanie Spółką na każdym poziomie jej działalności leczniczej i biznesowej,
 • poszanowanie godności pacjenta, wzajemny szacunek i partnerstwo w kontaktach z nim,
 • wdrażanie nowych technologii medycznych w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów,
 • podnoszenie poziomu satysfakcji pacjentów i personelu, a także dbałość o ich satysfakcję, doskonalenie  działań  organizacyjnych i technicznych dla poprawy oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy, wpływających na bezpieczeństwo pacjentów i personelu,
 • prowadzenie i doskonalenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami wynikającymi z norm poszczególnych systemów zarządzania,
 • podnoszenie  kwalifikacji  personelu,  wspieranie  wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości , bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i osiąganie poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne, obniżanie ilości odpadów oraz racjonalne gospodarowanie zużywanymi surowcami,
 • rozwijanie odpowiedniej kultury i świadomości proekologicznej wśród personelu i pacjentów, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i informacji,
 • zapewnienie  bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością informacji,
 • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem,
 • doskonalenie realizowanych procesów gospodarczych w celu spełnienia obowiązujących wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa informacji

Realizacja Polityki Jakości odbywa się poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bhp i bezpieczeństwa informacji, zgodnego z  wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 / PN-EN ISO 14001:2005 / PN-N 18001:2004 / PN –ISO/IEC 27001:2014. Kierownictwo ZOZ Gastromed zaświadcza, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana we wszystkich obszarach organizacji.

Lublin dnia 05. 09. 2018 r

Wit Cezary Danilkiewicz, Dyrektor Zarządzający

 

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‘create’, ‘UA-99755100-1’, ‘auto’);ga(‘send’, ‘pageview’);</script>