Polityka jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Kierownictwo ZOZ GASTROMED mając na względzie dobro pacjenta, zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych w sposób profesjonalny, z zastosowaniem najnowszych technologii medycznych i według najlepszych umiejętności personelu.
Celem ZOZ jest dążenie do udzielania świadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, standardami medycznymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Powyższe cele nadrzędne będą realizowane, w szczególności poprzez:

 • identyfikacje zmian zachodzących w kontekście zewnętrznym funkcjonowania organizacji i ich wdrażanie, stosownie do zakresu oddziaływania na realizowane procesy,
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami wynikającymi z norm poszczególnych systemów zarządzania,
 • profesjonalną organizację pracy, która umożliwi właściwe zarządzanie Spółką na każdym poziomie działalności leczniczej i biznesowej,
  wdrażanie nowych technologii medycznych w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów,
 • doskonalenie kwalifikacji personelu, wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości , bezpieczeństwa informacji oraz środowiska realizacji procesów,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz zapewnienia, bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
  poszanowanie godności pacjenta, wzajemny szacunek i partnerstwo w kontaktach z nim,
 • podnoszenie poziomu zadowolenia pacjentów i personelu, a także dbałość o ich satysfakcję,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością informacji,
 • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem,
 • doskonalenie realizowanych procesów gospodarczych w celu spełnienia obowiązujących wymagań prawnych dotyczących działalności leczniczej oraz bezpieczeństwa informacji.

Realizacja Polityki Jakości odbywa się poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN–ISO/IEC 27001:2017. Kierownictwo ZOZ zaświadcza, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana we wszystkich obszarach organizacji.

Lublin dnia 05. 09. 2018 r

Dyrektor Zarządzający
Wit Cezary Danilkiewicz

 

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‘create’, ‘UA-99755100-1’, ‘auto’);ga(‘send’, ‘pageview’);</script>